Pereiti prie turinio

Ausyse m spengti. Ta nukrito. Deja, Pafas didels alos nepadar, nes prieas buvo pernelyg arti ms. Neinau, kaip t akim irk atrodiau, bet neistenjau n odio. N vieno i j nepainojau ir tuo diaugiausi.

Valyk j kasdien arba jis usikirs. Kulkos vaid M60 irgi. Negailk alyvos. M uson sezonu ginklas pradeda rdyti kas kelios valandos. Nakt usidegsi cigaret, atsisveikinsi su gyvybe. Jei nepa klos gukas, tai tikriausiai padarys kitas jr pstininkas. Jums abiem u visk svarbiau tai kas: vos igird Kulkosvaidius paruoti", privalote pastatyti t kulkosvaid audymo pozicij ir atidengti ugn.

Baigs vardyti, Redas vl apsivert ant ono m gindam as usnsti.

  1. Versta i: Johnnie M.
  2. Pirmieji Pirmoji Atėnų olimpiados aukso medalį iškovojo Kinijos šaulė Du Li, laimėjusi moterų kulkinio šaudymo pneumatiniu šautuvu iš 10 m atstumo rungtį.
  3. Возможно, изчезнувшие океаны Земли все еще существовали -- глубоко внизу, в вечной тьме, и эта древняя река все еще слышит зов, который влечет ее к морю.

Pas kui, tarsi atsimins paskutin dalyk, atsigr dar kart. Neitraukinkite dli. Nudeginkite jas degtuku, ki taip dls galvut liks js odoje. Nepatingkite stipriai usiverti raii savo kleni apaioje, tada nuo vienos kitos apsisaugosite. Po to Redas umigo.

Uploaded by

Turjau dar tkstant klausim, bet nebedrsau a dinti. Nestengiau suvokti, kaip jis gali miegoti. Palapinje knibdjo musi, kartis vert i koj, kaskart, kai pro al pravaiuodavo sunkveimis, pala pin, nelyginant vakuum inio siurblio surinktuv, sibteldavo tanks dulki kamuoliai.

I palaidins kiens isitrauk raomojo popieriaus. Tai mans nenustebino. Bet jos m otina - kitas dalykas.

  • Numesti svorio pirštus
  • Plonas greitas svorio metimas pirmąją savaitę

Ponia Galina daro visk, kad m s santykius sugriaut. Taiau svarbiausia, kad a ne italas ir ne katalikas. Ji neskiria Senojo Testamento nuo Naujojo, garbina religin sistem ir Viepaties i tikrj nepasta. Cano balsas skambjo nepiktai.

Jis kalbjo tarsi jos gaildamas, lyg i tikrj jaudintsi dl jos. Canas danai sakydavo, jog mes geriausi draugai todl, kad daug kuo vienas kit panas. Galbt, bet a tai kyriai Gali nai biau tiesiai viesiai pareiks nekiti nosies, kur nereikia. Atsiguliau auktielninkas ant gulto ir spoksojau stog, kol sutem o taip, kad jo nebe maiau. Smarkus lietus barbeno palapin vis nakt ir nesiliov iki ryto.

Buvau per daug susijaudins, kad umigiau. Diena prasidjo taip, kaip ir kitos Kor puse - rikiuote. Purvas spariai divo. Nuygiavome valgykl, kur pirm kart patyriau, kokia alis tas Vietna mas, - upuol dizenterija. Mano pilvas gurguliavo, tarsi bt keiiamas tepalas.

Ts vemti, bet bu vau pernelyg usims tutinim usi pro kit gal. Likusi dien ir didium kitos praleidome kuo ariau iviei eils. Trei dien vis naujok grup sugin didiul palapin su smlio mai sienomis. Dalykai atrod rimti. Viduje m s susigrdo penkiasdeim tseptyniasdeim t penki, niekas nepratar n odio. Deimt eili suol dar palapin panai koplyi. Priekyje stovjo didel juoda lenta, i on apsupta dviej didiuli emlapi. Kakas rikteljo: Ramiai! Pasijutau tarsi kine, prie sakym bom barduoti Vokietij.

Jis prasispraud prie pakylos prieais emlapius. Vyras la biau primin biros makler, o ne Jr pstinink korpuso major. Pams rodomj lazdel, prabilo: - Js esate 5-ojo jr pstinink pulko kariai. Penktasis pulkas dabar vyk do operacij Hujs mieste.

Huj visada traktuotas kaip atviras miestas, pripas tant jo kaip Vietnamo senosios imperijos sostins ir kultrinio centro reikm.

kaip greitai sudeginti daugiau riebalų perlų sorų svorio kritimas

Pie t Vietnamo Respublikos armijos 1-osios divizijos tabas yra Citadels kampe. Ten pat Juodosios panteros" kuopa, elitinis Vietnamo jr pstinink dalinys. Tai pagrindins Piet Vietnamo armijos pajgos mieste. Iki vasario 9-osios prie uvo Manoma, jog iki tol sunaikinti du prieo batalionai. Mums beliko miest ivalyti. Tai nereikia, kad jus neaudys. Jei prieo kareivis aukia: ieu Hoi! Imtme imtus tkstani lapeli, ku riuose iaurs Vietnamo kareiviams siloma mesti ginklus ir aukti: ieu Hoi, tada su jais bus elgiamasi tinkamai.

Tokie belaisviai pereina kit pus. Jie ko vos u Piet Vietnamo vyriausyb. N karto nepralaimjome didelio mio. N vienas kovinis dalinys pasaulyje negali tuo pasigirti. O dabar - ramiai! Visi palapin susigrd trum pai kirpti vyrai isitemp.

M an patiko! Nesijauiau labai smagiai tuiai tardam as Viepaties o dius, bet buvau pakankam ai usidegs, kad nudroiau iki Rusijos ir sustab dyiau t d ten, kur jis prasidjo. Mano irdis okteljo iki gerkls. Tai bent, ia ne fantazija. A tikrai vyks tu m.

Pus mans troko mestis kar, kita - kad m am a paadint ruotis mokykl, kol tas sapnas mans nepasiglem. Po deimties minui atsidriau dviej su puse tonos sunkveimyje, ma gistrale Nr. Net nepamenu, kaip j lipau. Redas, atsirms upakalin bort, vl snaud. Buvo gera j matyti. Pa inojau vyruk vos bang yong guk svorio netekimas dienas ir vis trokau ispausti i jo daugiau negu po vien sakin.

Jis skleid pasitikjim savimi, ir kakokia jo savyb, galbt siningum as, paskatino m ane juo m irksniu pasikliauti.

Magistrale Nr. Pravaiavome kit dvie bang yong guk svorio netekimas su puse ton sunkveim, nustum t pakel. Jo kabina strygsojo, abu prie kiniai ratai sulam dyti guljo alia. Greitis sultjo. I kakur iniro du didiuliai amerikiei tankai, jie m vesti konvoj. I maesnio purvino keliuko isuko keistai atrodanti maina, kuri dabar riedjo paskutin. Apaia tanko, bet vietoje boktelio eios didels patrankos, po tris kiekvienoje pusje. Naikina tankus. O tos eios yra mm. Cano draugikam e vilgsnyje atsispindjo panieka.

Mano odiai nuskambjo kakiek entuziastingai", taiau nuo smegen iki pilvo manyje kunkuliavo dar nepaintos emocijos. Kn dilgiojo. Buvau uvaldytas lkesio. Dar nepatirt pakili nuotaik keit paranoja, tada vl jaudulys. Vos neukabindam a m edi virni, vir m s sunkveimio pragriaudjo Phantom naikintuv eskadril. Dabar karo garsai aidjo aikiau.

Mano rankos sudrko. Burnoje pasijuto acto skonis. Jaunas jr pstininkas, sdjs greta Redo, pabarkino jo alm. Redas i po almo dbteljo viena m ieguista akimi. Kita liko umerkta. Liesas vyrukas susvyravo, bet paskui ipykino: - Kaip ten viskas? Girdjau, jog turim e daug auk. Redas isitrauk cigaret, nusim alm ir i po poalmio direli isi krapt degtuk dut.

Jis atrod kaip i Marlboro reklaminio plakato. Vyrai m grabalioti savo pinigines. Mes su anu tai jau buvome padar. Ir nepradkite vaidinti Dono Veino John Wayne. Mis ten jau baigiasi. Girdjau, jog gausime tilto tarnyb. Nereikia dauytis po brzgynus, tik p atru liuoti, be to, i pravaiuojani sunkveim i kartais gauni alaus ar koka ko los.

M gaukis tuo, vyruti. Tai ilgai netruks. Kar painsi, kai kasdien per b rzgynus tursi sukarti po trisdeim t klik, nakia num igdam as vos ke lias valandas. Tas odis vartojamas praant artilerijos paramos. Visi vienu m etu upyl j klausimais. Redas pakl rank, nordam as sustabdyti j antpld. Protingiausias dalykas, kok galtumte padaryti, tai kas: atsidr savo skyriuje, susiraskite veteran, k nors, kas jau ia yra kur laik. Klauskite jo, kas jums rpi, prilipkite prie jo ir darykite visk, k tik sa kys.

Laikykite M16 var, kitaip jis usikirs. Jei umigsite prieakinse linijose, galite ti nuo savikio rankos, ir bsite to nusipeln. Dar po dvideimties klausim miesto pakraiuose nusukom e nuo kelio. I kakur priekyje atsklido padrika artilerijos ugnis.

Pro m s sunkveim prabgo pagyvens ginkluots serantas aukdamas: - Lauk i t sunkveimi! Kai tik ilipome, sunkveim iai apsisuko ir leidosi atgal Fu Baj. G in kluots serantas rkaliodam bang yong guk svorio netekimas surikiavo m us dvi voras, po vien kie kvienoje kelio pusje, vyras nuo vyro per deim t m etr. Tada pastebjo Red. Kaip a diaugiuosi. Mums taip reikia kulkosvaidininko. Jis prijo prie Redo, pasuko galv ir meistrikai virkteljo su tabaku su m iusi seili iurkl. Jie vienas kitam paspaud rank.

Ginkluots serantas tylesniu balsu pasak kak Redui. N ugirdau tik od Buoe savo klub atrms serantas laik pom pin ratin autuv. Specialios ovini juostos, prikaiiotos ratini ovini, ir nedideli odiniai toki pai ovini prikim ti krepeliai ppsojo ant amunicijos diro. Primin m ano senel, gr tant i mediokls Vakar Virdinijoje. Net spjaudsi lygiai taip, kaip anas.

Neinojau, kad Jr pstinink korpusas leisdavo vyram s neiotis kitokius negu Korpuso iduodam us ginklus. Redas nusek paskui ginkluots serant kolonos priek. Pradjome l tai nervingai ingsniuoti dulktu keliu. Lipnus prakaitas tekjo knu kaip vanduo m audantis due, taiau veid gaivino vsus vjelis. U dvideimties m etr vjas atne vim dant dvok. Apm nemaloni nuojauta, jog k tik pir m kart pauosiau lavon.

U dviej im t m etr, galvoje spjus pralkti tkstaniui siaubing vaizduots pieiam vaizd, pasiekme nedidel bam bukin lnel. Greitas patikrinim as, ir visi buvome nusisti atitinkam us brius. Vis dar nemaiau miesto, bet nuolatinis sunkiojo kulkosvaidio kalenimas aidjo ariau. Vir m edi virni pilkv dang ov juodi dmai, paskui pasigirdo sprogi mas.

Pro al pravilp fantomas". Itryptu taku, kur i abiej pusi juos tanks krm ai, anas ir a nu sekme paskui Red. Atjome nedidel laukym prie kitos lnos. Grup pavargusi, m urzin vyr, siurbiojani kav i savo C davini skardini, stoviniavo greta i ols bei faneros surst trobeli.

Red pirm as pastebjo 21 auktas, lieknas tipas. Atskubanio su itiesta ranka, jo raupltas veidas isi viep plaia, bjauria ypsena. Jis dvok dar baisiau negu atrod. Kaip ligoninje? Pasi smaginai su kokia nors Raudonojo Kryiaus mergina? Leitenantas ingteljo priek su itiesta ranka. Jie trum pai ir tvirtai pa spaud vienas kitam rank.

Semai, nuvesk Red ir tuos du Vado skyri. Nusekme paskui bjaurj Sem. Prie jo almo maskuojamojo dangalo pastebjau kak prisegt. Daiktas buvo aplips musi. Prijau, nordam as geriau irti. Tai buvo ausis. Ji atrod iurkti ir nuo sauls pilkvai paaliavusi. Norjau jo io to paklausti, bet sudvejojau, stengdamasis prisim inti jo vard.

Bet, nespjus m an itarti kito odio, prabilo leite nantas. Apmokyk naujokus. Jie dabar tavo nauja kulkosvaidio komanda. Turjau daugiau, bet jos pritraukdavo per daug musi. Nori palaiyti? Jis nusim alm, atsegs aus sikio b u rn ir m iulpti kaip ledinu k.

Neinau, kaip t akim irk atrodiau, bet neistenjau n odio. Be ado liko net Canas. Semas buvo m us nuveds siauru taku jau du im tus m etr, kai su visu m usonikuoju niriu, dl kurio jau buvome spti, uklupo sm arki litis. Kai pasiekme skyri, vyrai ilsjosi susd ratu purve u betonins sienos liekan, n kiek nesistengdam i ilikti sausi.

Tai tars, trenk emn kuprin ir pranyko nei atsisveikins, nei palinkjs skms. Viduriuose pajutau maudul. Kaskart, kai kas nors praverdavo burn, padtis atrod vis prastesn. Staiga nuo miesto sukaleno kulkosvaidis. Plikte ldamas tkiausi ant ems. Atsimerks pamaiau, jog gms tik a ir Canas. Kiti stovjo irdami per betonins sienos vir ir kvatojosi. Atsargiai atsistojau ir pavelgiau vir sienos. Gatve tiesiai bang yong guk svorio netekimas m us dm juodaodis j r pstininkas.

Bgo zigzagu, kad j bt sunkiau pa taikyti, taiau juok kl kitkas. Jr pstininkas stm nedidel Honda m o tocikl, ant sdyns stengdam asis nulaikyti televizori. Kulkosvaidis vl prabilo.

Garsas rod, jog jis didesnis, ltesnis ir galingesnis negu M O a maniau, jog miestas ivalytas! Nors tikr indn iki iol tebuvau mats ekrane, ikart supratau, kas tas vyrukas. Jis vienintelis nesijuok.

Juos prirakino grandinm is prie sien, kad nepasprukt. Per daug prisirij narkotik, jog pasiduot. Didiulis indnas atrod nuobodiaujantis.

giramet.lt Kulkosvaidzius - paruostLT | PDF

Juodaodis jr pstininkas, gaudydam as or ir i laims isivieps iki aus, pasiek betonins sienos priedang. Apkabino televizori, tartum tas bt vaikas, kur k tik igelbjo i ugnies.

Paskui vis dar ypsodam asis su smuko ant ems. Niekas nepastebjo, kaip nelyg vagis prislino leitenantas. Jis irjo juodaod jr pstinink taip, tartum pirm kart bt j ivyds. Pravr lpas, bet sunkiai rinko odius.

Jr pstininke, kas tariesi ess? Vien pavelgs j, negaljau neyptelti. Gal pasaugotum t iuos daiktus, kol grime Fu Baj, ir a galsiu isisti juos namus? Leitenantas pasibaisjo. Ivykstame u deimties minui. Sraigtasparniai jau pakeliui. Po valandos iokau i transportinio sraigtasparnio Fu Bajaus stovykloje.

Baz kart pasirod keistai kitokia, nebe pavojinga ir svetima, bet, ties sa kant, saugi. Anksti kit ryt visa kuopa kratsi magistrale Nr. Po dvideimt penki minui pasiekme pirmj tilt. Konvojus sustojo. Pirmajam briui liepta ilipti i dviej paskutini sunkveim i kolonoje. U pusantro kilometro sustojome prie di diulio seno juodai nudayto plieninio tilto.

Jis prim in sen kabant tilt traukiniam s, bet buvo skirtas iimtinai automobili eismui. Tiltas drieksi per plai diungli up, rausvai juod nuo irstani lap, skuriuojani netoli paviriaus ir krvomis gulini jos vagoje. Tilt juos spygliuotos vielos ritiniai, o kiekvien gal saugojo drti, pusantro metro aukio smlio m ai bunkeriai.

  • Saugūs natūralūs riebalus deginantys papildai
  • Mesti svorį su iaso arbata

Dar vienas smlio m ai bunkeris buvo rengtas ant didiuls be tonins atramos, laikanios tilt per vidur. Auktasis grandinis indnas ioko i sunkveimio ir m rkauti: - Truojaus tiltas!

Antrasis bry, lipt lauk! Greiiau, js didelis taikinys. Isirikiavome prieais sen rdijant tank su pranczika emblema ant boktelio. U dvideimties m etr dein nuo tanko stovjo trij aukt sm lio mai bunkeris, beveik paiame jo viruje kyojo 7,62 mm kulkosvaidio vamzdis. Tiesiai prie m us kitapus kelio dunksojo ilgas, kulk suvarpytas betoninis pastatas. Aplink j lakst vietnamiei vaikai, kaudam i kaip aidim aiktelje.

Trisdeimt m etr dein nuo to pastato prie trij m edi buvo priritas iskleistas didiulis kamufliainis paraiutas. Po juo nuo udanios sauls slpsi dvylika jr psti nink. Vieni kortavo, kiti miegojo. Dirba su kaimo gyventojais.

Stengiasi ilaikyti juos m s pusje, saugo j ryius, teikia medicinos pagalb. Pietiniame tilto gale lygiagreiai su upe, svorio kritimas po rinoplastikos akys umato, drieksi ilgas kaimas.

Piet Vietnamo armijos kareiviai ueidavo baltus blokinius nam us ir i j ieidavo. Didiuma be ginkl. Prie maiausio blokinio nam o d ur leite nantas kalbjosi su vietnamiei majoru. Majoras pirm a parod didiausi i pastat, paskui mus. Jie vienas kitam atidav pagarb, ir leitenantas atingsniavo prie ms. Paklusome tik anas ir a. Liks brys tebetark. Tada auktasis ind nas pakartojo t pat, tik kitaip: Usiiaupt!

Jei pasiseks, bang yong guk svorio netekimas galbt prabusime por savaii. Keliaukite ir susikraukite ten savo mant. Jis pasisuko grandin indn. Pastatas m an didelio spdio nepadar, taiau kiti elgsi taip, tarsi ia bt Hiltono viebutis. Pietiniame tilto gale prie m s pribgo vietnamiei berniukas, abiejose rankose laikydamas po butel koka kolos. Vienas doleris kariniais mokjimo talonais. Galiu gauti.

Vaikis pavelg an. Tu toks pats, kaip a. Jis sugniau kumius, ir akim irk pam aniau, jog vaik prilups. Kas nutiko? Nekreipdam as m ane dmesio, anas piktai gr vaik akimis, tartum vis dar taikydam asis jam trinktelti. Kin kilms amerikietis. Ne vietnamietis. Kartais jau bnu sotus nuo aikinim, kokia mano tautyb. Esu dvi deimia centim etr auktesnis u vidutin vietnamiet, o visi mano, kad a vienas i j.

Zinai t grandin, apie kur esi tokios geros nuomons? T m a kresn palemk, vaidinant generol? Jis m an pareik, jog nepasitiks Kito Karsono Kit Carson val gais ir manimi, kad pasaugoiau mant. Regis, tai j suglumino. Nudro nutaiss t ignoruojani min. Jis i proto paprastai varydavo savo krikioniku atlaidumu.

Praktikai tapo m ano sine. Negrm odavo m an pirtu ar panaiai, bet, jei padarydavau klaid ir sileisdavau ginus dl ko nors, kas teisinga ar neteisinga, nuodm ar ne nuodm, jis tik atsiversda vo savo nediduk Biblij ir suvarpydavo m ano poir taip, kad jame atsiras davo daugiau skyli negu veicarikame sryje. Kartais jo tonas skambdavo arogantikai, taiau paprastai todl, jog inojo, apie k kalba. Apskritai jis buvo pasibjaurtinai siningas ir doras, tad ino jau, kad juo galiu kliautis be ilyg.

Nepratariau n odio. Neabejojau, jog dl to bernikio jis netrukus pasijus blogai. Linkteljau galva. Ar pasirengs apirti Truojaus miesto centr? Mums einant per kaim, pastebjau, jog kiekvienoje lnoje yra bunke ris. Ties sakant, tai net ne bunkeriai, bet nedideli poeminiai urvai.

Redas minjo, jog mons tokiuose miega, bet tada pam aniau, kad perdeda. Pasi rodo, nemelavo. Tikras mogikj vilpik kaimas. Virun jie ilsdavo tik dien. Umetme ak vien skyl pairti, kaip ji apstatyta. Ant grind - du pvanios faneros gabalai, dvi senos karikos antklods ir tuzinas vor. Vie nas tokio dydio kaip penkiasdeimties cent moneta. Kaimo gyventojai neatrod sveiki. Visi kosjo ir krenkt, tartum sirgt tuberkulioze. Nutarme sm alsum sutramdyti. Pasukome atgal. Naktis prasidjo ramiai.

Nieko neveikti buvo puikus dalykas, nes dau gum a v y r per du mnesius nesyk nebuvo imiegoj atuoni valand. Jo hum oro jausmas buvo keistas, lygiai kaip ir visa asmenyb.

Nejauiau jam didels simpatijos, taiau labai ir nesibjaurjau. Atrod, jog jis kone nenatraliai simyljs savo nediduk blper blooperoficialiai vadinam M79 granatsvaidiu.

Blperis prim in nupjaut ratin autuv su ypa storu vamzdiu. Jis net per vidur atsilenkdavo kaip ratinis autuvas, bet audydavo m iniatiriniais artilerijos sviediniais - bent taip jie buvo vadinami, - kurie sprogdavo atsitrenk.

Ilkdami jie ileisdavo gars blp" bloop. Jis paprastai pasilikdavo vadavietje kartu su mediku, leitenantu ir ginkluots serantu. Isiskyr pomgiu nekuiuotis per radij. Roders merginos pavadint patraukliu. Savotikai dailus riestanosis. Redas m an pasak, kad Rodersas anksiau buvs geras jr pstininkas, bet dabar, nekama, jog yra sigsdins.

Hujs mieste jam kliuvo skeveldr, ir nuo tada jis nebe toks, koks buvo anksiau. Kur laik stebjau kort aidim, klausydam asis garsiakalbio Semo nu siskundim laime. Vyrai atrod pavarg, bet atsipalaidav.

A buvau atsipa laidavs tiek, kiek manoma gulint ant vini lovos. Patalpa trenk uvimi. Ties sakant, uvim i dvok visa alis. M ano kuprin, pam ainiusi pagalv, buvo lyg prikim ta akmen. Ikra iau bang yong guk svorio netekimas C davinio skardini, papurenau ir pam ginau vl ant jos padti galv. Kai vir m s vieno kam bario m olinm is grindim is Hiltono lyg raus va pastelin up nudriko saullydis ir m us prarijo tamsa, didium a eco slim gotas nuomonės yr jau miegojo.

Raudoni aia ruojantys viesos rutuliukai plsteljo pro ukalt lang plyius. Sugriebiau savo autuv ir paokau laukdam as nurodym. Pastat sudrebino dar viena serija sprogim. Durys atsilapojo, vidun sibteljo raudona viesa, prasiskver busi per dulki kamuolius.

Patalpoje kilo smyis. Kakas suklyk: Minos vaidiai! Prabils ilga paplipa, ltai, besikaitaliojaniu ritm u m kalenti senesns gamybos kulkosvaidis. Garsus balsas ustaug: Kulkosvaidius paruot! Nusekiau paskui j chaoso pasaul. Vietnamieiai lakst visomis kryptim is. Kompleks apm panika. Vie nas Piet Vietnamo armijos kareivis atsitrenk mane, jo autuvo buo si painiojo m ano kulkosvaidio ovini dirus.

Stengiantis isilaisvinti, vie n siaubing akim irk m s veidai susiglaud. Jis sistebeilijo mano akis ir suklyk: Vietkongas! Instinktai nabdjo, kad dumiau paskui j, taiau kaip tik t aki m irk vir tilto pokteljo dar viena signalin raketa, ir jos viesoje ivydau pro upakalines duris betonin kulkosvaidio bunker u dvideimties m e tr prieais mane bgant Red. Ant trij aukt smlio m ai bunkerio u mans kiekvien juosianios spygliuotos vielos centim etr beprotikai akjo senas 7,62 mm kulkosvaidis.

Dar vienas prabilo nuo smlio m ai bunkerio ant betonins atramos tilto vi duryje. Piet Vietnamo kareiviai, gyn pozicijas pietinje tilto pusje, liovsi au d ir galvotrkiais, m esdami ginklus, pasileido kit pus. Vienintelis ugnim i atsakantis piet vietnamietis liko kulkosvaidininkas trij aukt bunkeryje.

Kiti ne kail. M60 paplipa i betoninio bunkerio nublok vien nuo tilto. Prilkiau prie bunkerio d u r ir sustaugiau Redui: - Tu plieki piet vietnamieius! Numeiau M16 ir, kiek m anydam as greiiau, virpaniomis rankomis prijungiau ovini juost.

Dar dvi raudonos signalins raketos pokteljo vir tilto, apviesdamos tam sius pavidalus, liauianius per viel tiesiai prie mus kitapus kelio. Dar bang yong guk svorio netekimas eli, virstani monmis, maiau pieti niame tilto gale. Redas pradjo pliekti dvideimties vi paplipomis pie tus.

Pamginau auti pavidalus, besibraunanius per viel prieakyje, taiau ginklas nesuveik. Sukreiantis sprogimas u nugaros privert Red nutraukti ugn. Kitas m s deinje apkurtino m ano deinij aus. Ausyse m spengti. Pajutau ilt krauj, i ausies tekant emyn kaklu. Bunkeris prisipild dul ki ir dm. Pagrabaliojau keitiklio. Jis stovjo saugos padtyje.

Dieve, koks idiotas! Da bar pietin tilto pus prabilo M60 ant betonins atramos. I juodumos plipte ljo imtai ybsni. Nustaiau autuv audyti serijomis ir atidengiau ugn. Kitaip greitai pristigsi ovini! Prijunk daugiau audmen! M an prijungus dar vien ovini juost, Redas vl pradjo audyti. Spro gimai m dauyti iaurin tilto pus, paskui deimties m bang yong guk svorio netekimas intervalais nu slinko keliu, pam au artdam i prie trij aukt bunkerio. Skeveldros tksi m s bunkerio on, paskui raudona viesa ugeso.

Re das nutrauk ugn. Blyksniai i prieo ginkl vam zdi vytjo tamsoje kaip imtai m irti n jonvabali. Staiga sprogimai liovsi. Naktis nutilo. I piet ant tilto tekini metsi penki vyrai.

Nemaiau, kad bt nesi ginklus. Dar viena signalin raketa apviet mio lauk. Dabar irjau, jog kie kvienas ant krtins ir nugaros lipnia juosta buvo prisitvirtins krepius su sprogstamaisiais utaisais. T pai akim irk sprogdintojus prapliupo ir M60 ant betonins tilto atramos bei 7,62 mm kulkosvaidis. Kulkoms okiojant aplink penkis sprogdintojus, oraniniai traseriai at okdavo tkstaniais krypi, taiau tie vis artjo.

Paskui trys vienu m etu par griuvo. Vienas sunkiai vl pakilo. Jo kojas kulkos dar kart suvarp. Tada tilto vidurio link jis m slinkti liaute.

Likusieji du svyrinjo lyg pasigr, kulkos vaidio kulk kliudyti, mlungikai krpteldavo, kol galiausiai susmuko. Staiga m s pozicij ugriuvo pragarika auli ginkl ugnis tiesiai i anapus kelio. Man veid pasipyl nuo bunkerio nudauti betono gabaliukai ir purvas. Pro audymo prar inkdam as skverbsi vinas. Atrod, kad ki tas imtas autuv pliek tiesiai mus. Redas pasilenk, m s almai susidau.

Mano pilvas prisiplojo prie stu buro. Sumurmjau skubiai mald. Kulkos, smarkiai dunksteldamos ir susiplodamos, ard brangius me diagos, saugojusios m s gyvybes, centimetrus. Paskui audym as nutilo. Pavelg pro audymo praras, pamatme dar vien pietine tilto puse atrisnojani sprogdintoj grup.

Pradjau audyti, kart pavieniais viais. Buvau tikras, kad pataikiau, bet tas nesustojo. Turi juos pakloti.

nuovargis svorio kritimas ir sąnarių skausmas svorio metimo finansavimas

Dabar ybsniai i anapus kelio prieais mus nukrypo m aniak, valdant 7,62 m m kulkosvaid trij aukt smlio m ai bunkerio viruje. Pamaniau, jog jis prie to daikto tikriausiai buvo prijungs du tkstanius ovini. Negir djau, kad bt padars pertraukl. Prijungiau ovini juost, ir Redas paklojo dar vien i sprogdintoj. M60 kulkosvaidiui ant betonins atramos sprogdintojus kliudyti trukd netiks audymo kampas.

T padaryti turjo Piet Vietnamo armijos kareivi likimo valiai paliktas pietinis kulkosvaidio bunkeris. Viruje pradjo skleistis skaisiai baltos signalins raketos, nuviesdam os mio lauk kaip dvideimt sauli.

Suprats, i kur jos, garsiai suukau: - Redai, lktuvas! Aviacijos parama! Sulig kiekvienu taikliu viu sprogdintojai ant tilto trkteldavo ir grteldavo lyg u virveli tam pom os lls.

Pirm utinis vyras apsisuko kaip vilkelis, rankom is dauydam as or vir galvos, taiau vis dar slinko pirm yn. I juod diungli kitapus kelio, juddam a nedideliu apskritim u, m us atnypt m ilinika kibirktis. Redas nustojo audyti ir nustm m ane emyn, pats ugridam as ant viraus. Bunker sudrebino k urtinantis spro gimas.

Pro audym o praras sibteljo purvas, akm enys ir dulks. Pakl me galvas spdam i ivysti kit raket, nypiani triaukio smlio m ai bunkerio link. Deinje nuo m s siluetai kirto keli.

Supratau, kad pozicijos deinje niokojamos. Galvoje msteljo kanki nanios m intys apie kautynes vyras prie vyr.

Pamaniau, jog geriau bti nu autam negu nudurtam. Dieve, kaip nekeniu peili! Pro m s duris prabgo sprunkantis vietnamietis. Redas atsigr ir pro ang paleido paplip, paklodam as bang yong guk svorio netekimas Piet Vietnamo kareivius u pusan tro metro nuo bunkerio. Negaljau patikti tuo, kas dedasi. Kelias sekundes spoksojau negyvlius, kol Redas vl prabilo. Maiau, kaip M60 traseriai smi go sprogdintojus ant tilto.

Ant koj vis dar laiksi tik trys.

Song Ji Eun Ft Bang Yongguk - Going Crazy Lyrics [Han+Rom+Eng] kaip numesti svorio po šonkauliais

Kiti mgino stum tis pirm yn liaudami. Tilto viduryje, kaip tik vir atramos, nuo kurios tebeaud M60 kulkos vaidio komanda, trys sprogdintojai rankomis apkabino plieno atram. Po penki sekundi milinik plieno antstat or sibteljo sm arkus spro gimas. Jis pakilo tris m etrus vir betonins atramos, iek tiek persisuko ir su trenksm u nukrito sutraikydam as kulkosvaidio komand. Tada ant tilto i skausmo m klykti amerikietis. Iki tos aki mirkos nebuvau tikras, ar ten jr pstinink kulkosvaidio komanda.

Redas pliaukteljo m an per veid. Ten Pilietins akcijos patruli dalinys. Jie darbuojasi kar tu su piet vietnamieiais. M irtanio jr pstininko balsas skrod drgn nakties or. Sulig kie kviena veriania dejone jauiausi vis bejgikesnis. Redas atideng ugn blyksnius anapus kelio.

Document Information

Prijungiau daugiau ovini. Kiekvienkart, kai audyns aprimdavo, mane i proto ved kankinam i sueisto jr pstininko m aldavim ai padti. Redas smarkiai paplojo m an per peius, paskui patapnojo per alm. Ieiti laukan anksiau bt saviudyb.

Dienos viesoje arli" ansai mus nugalti menki arba joki. Staiga danguje pasigirdo triukmas, prim enantis nem alon rko sire nos baubim ir lydimas nuostabaus auksinio dryio, regis, gimusio i juodo it smala dangaus. Sakoma, jog per deimt sekundi suakt kiekvien futbolo aik ts centimetr. Ten savotikas milinikas gatlingas, ir kiekvienas vam zdis - kul kosvaidis. Su nuostaba stebjau Paf ir klausiausi jo gars.

Baisingas oranini ir auksaspalvi traseri srautas atrod penkiasdeimties centim etr ar metro storio. Sulig kiekvienu lktuvo ar ginklo judesiu jis iek tiek suplazddavo. Garsai daugiau prim in ne audant ginkl, bet pikt riaumojani pabais.

harmonija mendoza svorio netekimas gyvenimo svorio metimo apžvalgos

Deja, Pafas didels alos nepadar, nes prieas buvo pernelyg arti ms. Po deimties minui m irtinas auksaspalvis srautas pranyko. Per kitas dvi valandas padriki susiaudym ai tebesits, taiau artjant aurai audym as susilpnjo iki atsitiktini snaiperi vi.

Su pirmaisiais sauls spinduliais pasigirdo grandinio indno komanda: - Dmesio! I kur sklido balsas, nemaiau, bet skambjo garsiai ir aikiai. Einu pas j! Kai j pastebjau, auktasis indnas jau buvo ant tilto. Sueistas jr ps tininkas liovsi auksis pagalbos prie valand, taiau a vis dar tebepuoseljau vilt.

Indnas judjo greitai ir grakiai, kaip kat. Nuoko nuo persisu kusio tilto ant atramos, pranykdam as i aki. Po keli akim irk vl pasirod. Supratau, kad vyras jau negyvas. Vis labiau vintant, tikjausi ivysti imtus negyv iaurs Vietnamo ka reivi, bet pirm kart patyriau, koks prieas guds nutem pti uvusiuosius ir sueistuosius. Niejo kiekvien centimetr. Kn deng su prakaitu sumiusio rupaus smlio sluoksnis, jauiausi, tarsi biau nuteptas klijais.

Norjau pam atyti u vusius vyrus. Reikjo surasti Can. Tai anas! Inriau i bunkerio mekos glb, kone sutraikius m ano onkaulius. Isilaisvinau i tv irt g niaut pairti, kas tai pasak. Auktasis in dnas. Nusekme paskui akmenveid indn prie perimetro spygliuotosios vielos. Ten ir aplink tilt bei statini kompleks suskaiiavome eiasdeimt keturis iaurs Vietnamo kareivius. Aptikome vien, abi kojas sueist kulkosvaidio kulk. J pamme nelaisv. I penkiolikos uvusi jr pstinink dvylika priklaus Pilietins akcijos patruli daliniui.

N vieno i j nepainojau ir tuo diaugiausi. Niekada neisiaikinau, kiek uvo Piet Vietnamo kareivi. Oficialiame praneime teigiama, jog tilt per Truojaus up atakavo ir niokojo apie trys imtai reguliariosios iaurs Vietnamo armijos kareivi ir imtas sprogdintoj. Tilt sugriov saviudiai sprogdintojaine krepius su sprogstamaisiais utaisais. N odio neusiminta, kad Piet Vietnamo kareiviai savo postuose umigo, o paskui met tvirtintas pozicijas.

Prajus keturiasdeim t atuonioms valandoms, jr bits" jau rent kit nuolatin tilt. Dienos metu, kai dirbdavo, turdavome juos saugoti. Prie nakt jie sun kveimiais grdavo saug Fu Bajaus prieglobst u eiolikos kilometr, o mes trij v yr naikinamosiomis komandomis ir skyriaus dydio pasal gru pmis isiruodavome brzgynus.

Nors tiltas buvo suniokotas, jo sargyba, palyginti su brzgynais, vis tiek laikyta lengva tarnyba. Kol kas nenutuokiau, kuo tai skyrsi, taiau nebuvo pagrindo netikti, jog tai tiesa. Po dviej savaii Truojaus kaime, nordam i papildyti savo ryi atsar gas, pasirod vietkongininkai. Kaimo vadovui, nesutikusiam ryi duoti, jie nupjov galv ir pasmeig ant bam buko smaigo prieais jo trob.

Gintis nuo toki atak geriausiai tiko trij vyr naikinamosios komandos. Jos bdavo tylios ir judrios. Negaliu sakyti, kad i tikrj biau troks ten papulti, bet vir paimdavo nuobodulys, sumis su smal sumu. Tai atrod jaudinantis dalykas, o a nebuvau patyrs nieko, apie k galiau parayti namikiams. Mano reikmingiausias indlis kar iki iol buvo smlio pilstym as maius. Lengva tarnyba ar ne, tas darbas m an atrod nuobodus ir vergikas. Per m dl tilto daugelis bunkeri nukentjo, taigi darbotvark: pildyti smlio maius ir tvirtinti bunkerius".

Toks sakymas kartodavosi kasdien. Canas pareik, jog bang yong guk svorio netekimas ns savanoriu neima, nes atrodau stiprus.

Ji eun svorio - giramet.lt

Ant kaul vis dar turjau msos, o Peris Ailende buvau laimjs bataliono atsispaudim varybas, taiau, bdamas me tro atuoniasdeimties ir sverdamas septyniasdeimt du kilogramus, nesijauiau Herakliu. Vis dlto jo teorija i dalies galjo bti teisinga. Palyginti su daugeliu i neseno pastiprinimo, veteranai atrodydavo liesi ir ivarg.

Vienintel pramoga toje nuobodybje bdavo stebti eism magistrale Nr. Didiuma vietnamiei keliaudavo psti, bet kartais prarieddavo dviratis, mo pedas ar net apdauytas senas baltas autobusas, juokingai pasvirs vairuotojo pus.

Sunkveimi vairuotojai, konvojais traukiantys pietus Da Nango ar iau r Fu Bajaus ar Hujs kryptimi, retsykiais imesdavo mums C davini paket. Jei pasisekdavo, nukrisdavo Fu Bajaus valgyklas gabenamo pieno d. Bema taip danai, kaip ir a, prie smlio m ai darbuodavosi toks Straikeris Striker. Jo gerai nepainojau. Didelio draugikum o nerod. Sudjimu, 33 bang yong guk svorio netekimas, m anieromis ir odynu neisiskyr. Rykiausias skiriamasis bruoas, ties sakant, buvo didiulis juodas apgamas tiesiai tarp aki vir nosies.

Bai giantis antrai smlio mai pildymo savaitei, t apgam kone hipnotikai kaip tik ir spoksojau, kai Straikeris netiktai pradjo pokalb. Tada smeig kastuv sml ir, sudejavs i nuovargio, atsisdo ant ems.

Guk, kuris kalba kaip profesorius. Akim irk svarsiau, ar nesmeigus m an savo kastuvo ne sml, o kur nors kitur, taiau nusprendiau bti kilniadvasis ir t veiksm atidti. Peris Ailende dvigubai sunkiau negu Pendletone. Visk jau girdjau. Bet ir Pendletone ne piknikas. Ignoravau jo bandym gintis. Niekada nesu gavs laik, - atsak jis kone piktai tai prisimins. Jo lova stovjo greta manosios, taiau niekada nepasidomjau, k jis skaito.

Neturdavome galimybs vienas su kitu pasikalbti. Taigi vien vakar vyresnysis instruktorius Donsas Jones - trum pam nutilau, prisimins, kok siaub varydavo tas tipas, - pagavo an, vietoje laik skaitant Biblij. Liep jam atsistoti ramiai ir taip smog pilv, kad an parblok, taiau is ikart vl atsistojo.

Tada instruktorius pradjo stgauti apie sakym neklausym ir berti kaltinimus u mginim pasitraukti i jo" Jr pstinink korpuso dl religini sitikinim. Instruktorius pasak, kad vienintel Biblija, kuri jis nuo iol tursis skaityti, bus Jr pstininko vadovas". Tai buvo tik pradia. Instruktorius prisiek an i Jr pstinink korpuso iguiti.

Jie tai ir band padaryti, taiau ano palauti nepajg. Galiausiai Donsas pasidav ir paskyr an skyriaus vadu. Netinkam as tarnybai.

Buvo itilis. Joe Kovacsas JAV 21,78 3. Kaip vartoti l- tiroziną svorio metimui kaip priversti pelę numesti svorio, prarasti papildomų riebalų galios matuoklis svorio metimui. Parduotuvė išsiskiria akmeniniu fasadu, į kurį įpjautas daugiabriaunis stiklo praėjimas. Būtent todėl mes sumanėme projektą kaip Gwanggyo. Kubo formos pastatas yra plakiruotas akmens trikampiais.

Per savaitgalį Hollis išdidžiai pritarė nugaišo mūšio žaizdoms, paskelbdamas savo nuotrauką į paplūdimį bikini. Turiu pilvą, kuris nuolat nuleidęs nuo trijų milžiniškų kūdikių vežimo ir dėviu bikini.

Mano pilvo mygtukas yra saggy … tai, ką aš net nežinojo, buvo įmanoma anksčiau!!