Pereiti prie turinio

Mus labiausiaidomina, kiek ţodţių leidţia vienareikšminti vienas ar kitas algoritmas ir kokiutikslumu jis tai daro. Neįvyko desovietizacija nei formali, nei faktinė.

Nuo AlgirdasBastys Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika — 09P. Mokslinis vadovas:dr. Pijus Kasparaitis Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika,2 ReziumėDisertacijoje nagrinėjama viena iš kalbos sintezatoriaus sudedamųjų dalių— teksto automatinis kirčiavimas, bei su kirčiavimu susiję kiti uţdaviniai:vienodai rašomų, bet skirtingai tariamų, ţodţių homografų vienareikšminimas bei prie gretimo ţodţio prišlijusių bekirčių ţodţių klitikų paieška. Teksto kirčiavimui pritaikytas metodas, kuris naudodamas sprendimųmedţius randa raidţių sekas, vienareikšmiai nusakančias ţodţio kirčiavimą.

Sprendimo medţiams sudaryti buvo naudojamas didelies apimties sukirčiuotųţodţių tekstynas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS - VDU Kompiuterinės lingvistikos centras

Buvo sudarytos kirčiavimo taisyklės remiantis raidţiųsekomis ţodţių pradţioje, pabaigoje ir viduryje. Homografams vienareikšminti pritaikyti iki šiol lietuvių kalbai nenaudotimetodai, pagrįsti leksemų ir morfologinių paţymų vartosenos daţniais, gautaisiš vieno milijono ţodţių tekstyno.

Darbe parodyta, kad morfologinių paţymųdaţniai yra svarbesni uţ leksemų daţnius. Paaiškinta, kaip visus metodus sujungti į vieną algoritmą. Temos aktualumasŠnekamoji kalba — tai vienas pagrindinių ţmonių tarpusavio bendravimo t. Atsiradus kompiuteriams, atsirado irsusidomėjimas, kaip realizuoti ţmogaus ir kompiuterio bendravimą šnekamąjakalba.

Deja, ši uţduotis vis dar lieka neišspręsta. Šnekamosios kalbos apdorojimo sistemos daţnai skirstomos į kalbossintezės, atpaţinimo ir interpretavimo sistemas. Kalbos sintezės sistemos — taisistemos, kurios automatiškai generuoja ţmogaus kalbą iš bet kokios tekstinėsįvesties. Kalbos sintezė gali būti naudojama telekomunikacijose, kalbomsmokyti, neįgaliems ţmonėms ir pan. Šiame darbe nagrinėjama viena iš kalbossintezės sudėtinių dalių — automatinis teksto kirčiavimas.

When we know the world view of the author of the source, as well as the contents of the concepts that he uses, we can get an approximate idea about what phenomena of the RMAB he is speaking, though they are not always mentioned by their real names. It must be also admitted that written records themselves pose many problems to their publishers and researchers. The most difficult problem of all the written source materials of the RMAB is the problem of reliability.

Tam, kad sintezuota kalba skambėtų suprantamai ir natūraliai tiksliau —kad tekstas būtų tinkamai transkribuojamas, o intonacija ir garsų trukmėtinkamai modeliuojamareikia nustatyti teksto ţodţių kirčiavimą. Papildomųproblemų atsiranda kirčiuojant ţodţius, kurie yra vienodai rašomi, betskirtingai tariami homografus.

Laiškas Redaktoriui. Liudas Jovaiša. Mielas Redaktoriau, - PDF Kostenfreier Download

Be to, šnekamajai kalbai būdingas ritmas,t. Tinka svorio netekimas las cruces nm išlaikyti kalbosritmą, kai kurie ţodţiai lieka nekirčiuoti tampa klitikais. Lietuvių kalba yra laisvojo kirčio kalba, be to, ji turi išplėtotą gramatiniųformų sistemą t. Automatinis kirčiavimas ir homografųvienareikšminimas iki šiol yra vos kelių autorių nagrinėtas, o lietuvių kalbos7 klitikų paieškos algoritmai apskritai dar nebuvo analizuoti.

VILNIAUS UNIVERSITETAS - VDU Kompiuterinės lingvistikos centras

Lietuvių kalbosteksto kirčiavimo, homografų vienareikšminimo ir klitikų paieškos problemųsprendimas svarbus siekiant sukurti aukštesnės kokybės lietuvišką balsosintezatorių. Darbo tikslai ir uţdaviniaiPagrindinis šio darbo tikslas yra sukurti lietuvių kalbos tekstoautomatinio kirčiavimo algoritmus ir realizuoti juos kompiuterinėseprogramose. Šie algoritmai turėtų atlikti automatinį lietuvių kalbos ţodţiųkirčiavimą, homografų vienareikšminimą bei klitikų paiešką.

Algoritmai turėtųnenusileisti tikslumu kitiems, jau egzistuojantiems, algoritmams jei tokių yra. Siekiant šio tikslo, buvo sprendţiami šie uţdaviniai:1 Nustatyti automatinio kirčiavimo, homografų vienareikšminimo ir klitikųpaieškos vietą bendroje balso sintezės schemoje, jų sąveiką su kitaismoduliais, gaunamus ir perduodamus duomenis.

riebalų deginimo ritmas

Išnagrinėti kitosekalbose šiems uţdaviniams spręsti taikytus metodus. Tuo tikslu sukurti programinę įrangą, reikalingątekstynui paruošti. Šis tekstynas bus naudojamas eksperimentams iralgoritmų tikslumui įvertinti.

Laiškas Redaktoriui. Liudas Jovaiša. Mielas Redaktoriau,

Darbo metodai ir priemonėsTeoriniai tyrimai atlikti panaudojant metodus, sąvokas ir kitas ţinias iškalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, atpaţinimo teorijos, grafų teorijos,matematinės statistikos ir programavimo. Tai pat buvo naudojama P. Kasparaičio sukurta lietuvių kalbos ţodţiųkirčiavimo ir morfologinės analizės programinė įranga. Mokslinis naujumasLietuvių kalbos automatiniam kirčiavimui iki šiol buvo išimtinai taikytitik morfologine analize grįsti metodai.

Tokie algoritmai yra sudėtingi, todėlsunkiai perkeliami į kitas programavimo kalbas ar operacines sistemas, juossunku modifikuoti ar optimizuoti. Šiame darbe pasiūlytas metodas remiasi tikraidţių sekomis, nereikalauja jokių ţinių apie kalbą, todėl yra itin paprastas,greitas, lengvai pritaikomas kitoms kalboms.

Baltu Religijos Ir Mitologijos Saltiniai 1 Tomas | PDF

Kirčiavimo taisyklės sudaromosautomatiškai iš didelio kiekio kirčiuotų tekstų. Tokie metodai paprastai taikominekaitomoms arba silpnai kaitomoms nefleksinėms kalboms, pvz. Lietuvių kalbos homografams vienareikšminti iki šiol buvo naudotiHMM, ID3 ir sintaksine analize grįsti metodai.

  • Олвин долго глядел на модель древнего города.
  • Nr 1 liekninanti arbata
  • Они посадили корабль в сотне футов от купола, поближе к роботу, и открыли воздушный шлюз.
  • Robin roberts svorio netekimas
  • Некоторое время они лежали и толковали о том, что им сегодня встретилось, о тайне, которая витала над всем происходящим, о множестве различий двух таких разных культур, к которым они принадлежали.

Visi jie remiasi ţodţiokontekstu. Šiame darbe pasiūlytas metodas remiasi leksemų ir morfologiniųpaţymų daţniais, o kontekstinės informacijos visai nenaudoja. Taip pat šiame darbe pasiūlytas lietuvių kalbos klitikų paieškosalgoritmas.

kulnai meta svorį

Kalbotyros darbuose galima rasti aprašytas tik bendras ţodţiųvirsmo klitikais tendencijas, o klitikų automatinio radimo algoritmai iki šiolvisai nebuvo analizuoti. Ginamieji teiginiai1 Lietuvių kalbos homografų vienareikšminimo algoritmas, pagrįstasleksemų ir morfologinių paţymų vartosenos daţniais.

svorio metimo institutas pasąmoninis

Kirčiavimo taisyklių automatinio sudarymo iš didelio kiekiokirčiuotų tekstų algoritmas. Kirčiavimo taisyklių skaičiaus sumaţinimoalgoritmas. Disertacijos struktūra ir turinysDisertacija susideda iš įvado, šešių skyrių, išvadų, literatūros sąrašo,dviejų tinka svorio netekimas las cruces nm, bei sąvokų ir santrumpų sąrašo.

Praėjusį rudenį svetainėje bernardinai. Paaiškėjo, kad Bernardinų bažnyčios pastogėje iki m. Tam reikalui sumanyta bažnyčios bokštelyje įrengti liftą lankytojams, pastogėje išmūryti masyvius įstiklintus tūrinius stoglangius taip būsią įmanoma apžvelgti miesto panoramąo kluatrą vidinį konvento kiemelį uždengti stiklo stogu taip suformuotos patalpos reikėsią vad.

Pagrindinę dalį sudaro puslapiai įskaitant 22 paveikslėlius ir 25 lenteles. Literatūros sąraše nuorodų.

Pirmame skyriuje pateikiama šnekamosios kalbos apdorojimo t. Smulkiauišnagrinėtos kalbos sintezės sistemos, jų skaidymas į smulkesnius blokus,daugiausia dėmesio skiriant tekstinei analizei, nurodyta automatiniokirčiavimo, homografų vienareikšminimo bei klitikų paieškos uţdavinių vietašiame etape, jų sąveika su kitais moduliais, gaunami ir perduodami duomenys.

Antrame skyriuje pateikiama kirčio sąvoka, pasaulio kalbų klasifikacijapagal kirčiavimo paradigmas bei kaitymo laipsnį, apţvelgti įvairioms kalbomstaikyti kirčiavimo algoritmai, jų pasirinkimas pagal kirčiavimo paradigmas irkaitymo galimybes. Trečiame skyriuje aprašoma duomenims ruošti naudota programinėįranga bei duomenys. Penktame skyriuje pagrįstas naujų kirčiavimo algoritmų poreikis, aprašytisprendimo medţiai CART bei jų naudojimas tekstui kirčiuoti, aprašytiautoriaus pasiūlyti lietuviško teksto automatinio kirčiavimo algoritmai,naudojantys sprendimo medţius.

Išnagrinėti algoritmai kirčiavimo taisykliųskaičiui sumaţinti. Eksperimentais įvertintas kirčiavimo tikslumas, rezultataipalyginti su morfologine analize grįstu metodu.

Pateikta mokymo duomenųapimties plėtimo įtakos kirčiavimo tikslumui prognozė.

absoliutaus svorio 3g

Šeštame skyriuje apibrėţta klitiko sąvoka, apţvelgta klitikų problemakitose kalbose, lietuvių kalbos ţodţio tapsmą klitiku lemiantys veiksniai,pateikiamas autoriaus pasiūlytas lietuvių kalbos klitikų paieškos tekstealgoritmas. Eksperimentais įvertintas tikslumas, numatytos tobulinimo kryptys. Prieduose pateikti kai kurie eksperimentų rezultatai. Autoriaus publikacijos disertacijos tema1 Anbinderis, T.

Kasparaitis Klitikų paieškos lietuviškametekste algoritmai. Kalbų studijos, 10,MLA. Lietuvių kalbos homografųvienareikšminimas remiantis leksemų ir morfologinių paţymų vartosenosdaţniais. Kalbų studijos, 14,MLA.

Kito dalyvio ţmogaus uţduotis yra įtikinti jus, kad pirmasis dalyvis yra mašina.

Baltu Religijos Ir Mitologijos Saltiniai 1 Tomas

Nors šiandienkompiuterinės sistemos dar neįveikia Turingo testo, tyrimai šnekamosioskalbos apdorojimo toliau SLP, angl. Spoken Language Processing sistemųsrityje vykdomi jau apie 40 metų vieni iš pirmųjų darbų: [Flanagan, a],[Flanagan, b], [Hyde, ], [Klatt, ], [Reddy, ], [Reddy, ]ir kt. Toliau šiame skyriuje suklasifikuotos SLP sistemos, pateikta bendrojibalso sintezės schema.