Pereiti prie turinio

Atrads tai, kas man graiausia, savo mintis atiduosiu ne iniai. Kiekviena patirtis tu ri savo funkcij.

Faktas ir vertybė Kaip atsiranda mūsų gyvenime idealai? Kas yra jų šaltinis? Kokia kilmė? Atsakyti sunku. Gal net neįmanoma. Hume'as ir I. Kantas įspėjo: jie atsiranda ne iš patir- ties. Kad ir kokie būtų faktai, sako D. Hume'as, jie niekada nėra sau pakankami, kad vadovaudamiesi tuo, kas yra, galėtume suformuluoti tai, kas turėtų būti.

Moore'as pratęsė šią mintį, polinkį kildinti gėrį iš to, kas nėra gėris, įvardydamas natūralistine klaida.

Fakto ir vertybės neredukuojamumą svarstė analitinės pakraipos britų metaetika. Metaetika - kaip ir normatyvinė e t i k a - taip pat filosofinės etikos kryptis. Nuo klasikinės ji skiriasi tuo, kad nė nesprendžia normatyvinės etikos keliamų egzistencinių problemų. Metaetiką domina fakto ir ver- tės santykio problema-semantiniai ir loginiai jos atspalviai. Tai tiesiog kitokio pobū- džio tyrimas. Dėstant filosofinę etiką mokykloje normatyvinės etikos požiūriu, metae- tinį diskursą geriausia suspenduoti.

Kažin ar verta gilintis į H. Prichardą ar A. Ayerį iki galo nesuvokus I. Dorovė neatsiranda iš pavyzdžių, manė I. Pavyzdžiai gali įkvėpti, bet gali ir smukdyti, blogai veikti, įkalinti. Jei aplinkinių žmonių dorovinės nuostatos silpsta, kodėl aš turiu sekti daugumos pavyzdžiu? Vien dėl to, kad kitokių pavyzdžių tiesiog nematau? Kantas mums palieka optimistinę moralinės erdvės kūrimo viltį. Čia ir dabar viską galima pradėti nuo pat pradžių. Net jei iki manęs, sako jis, niekada nebūtų buvę pasaulyje jokio moralaus poelgio, nereiškia, kad aš, protinga būtybė, suvo- kianti moralės dėsnį, negaliu pasirinkti būtent jo, kaip savo elgesio alternatyvos.

Ir šitaip paliudyti savo laisvę. Net jei vakar dar buvau egocentriškas ir nelaisvas. Šitaip apsispręsdamas žmogus yra laisvas išsivaduoti iš laiko ir aplinkybių primetamo de- terminizmo. Filosofinė etika ją studijuojančiajam gali atverti jo paties orumo šaltinį. Kas yra vertybė? Kiekviena etinė kultūra sukūrė ją simbolizuojantį idealą. Antikai tai buvo draugys- tė, krikščionybei -meilė.

Šiuolaikinis moralinis sociumas, teigia A. Maclntyre'as kny- goje Po dorybės. Moralės teorijos tyrimas, atitinka F. Nietzsche's ir M. VVeberio nužy- mėtą perspektyvą. Socialinė realybė, pasak M. VVeberio, tai nuolatinė dievų ir demonų kova.

Kas laimi šioje kovoje? Kas pralaimi? Mūsų laikų sociumo moralinis patikimumas kaskart vis silpnėja. Panašu į vėly- vojo helenizmo laikus.

Kas galėtų būti šių dienų moralės idealas? Ar tik ne vienišas, nepalaužiamas stoikas, atkakliai atremiantis likimo negandas?

Kai rašiau šį tekstą, žuvo mano sūnėnas Ignas, ketvirto kurso studentas. Narai visą dieną ieškojo jų Didžiulio ežere. Draugų nerado. Bet ir negalėjo rasti.

Karen Casey Martha Vancenburg - Ka Zada Ateinanti Diena 2005 LT

Tą dieną Ignas 8 Žr. After Virtue. A Study in Morai Theory. London,p. Su draugais jis buvo važiavęs vakarykštę dieną.

Tiesiog mintimis nebuvo su jais išsiskyręs. Galbūt niekada neišsiskirdavo. Draugai tau buvo viskas". Supratau: Aristotelio pasaulis nėra visiška praeitis. Ne vien antikos laikais tikra draugystė vertinta kaip būtina pilietinio bendrabūvio sąlyga. Ignas susikūrė savo paties erdvę ir gyveno joje. Ignui, kaip ir Aristoteliui, žmogus iš prigimties buvo bendruomeniška būtybė. Kad ir kokioje laiko ar erdvės atkarpoje gyventume, visada turime galimybę kurti šviesų, kupiną draugystės ir patikimumo pasaulį.

Vienas kitam esame tik pakeleiviai. Nesame kitam mogui nei svarbiausi, nei nepakeiiami. Joanna Field Vieni ar kiti mons mus traukia neatsitiktinai - da niausiai jie tampa ms draugais. Lygiai taip pat neatsi tiktinai jauiame antipatij.

Šis paprastas siekis liudija ir stiprina žmogaus vertę jo paties akyse. Toks turėtų būti ir filosofinės etikos tikslas. Galbūt ne visai teisūs tie, kurie teigia, kad žmogus miršta vienas. Net tuomet, jei tą akimirką šalia nėra tų, kuriuos labiausiai mylėjome. Jie išlieka mūsų sąmonėje ar pasąmonėje. Kai kada draugai atsitraukia, artimieji nutolsta. Bet niekada nepradingsta iš giliosios egzistencinės atminties.

Buvimas kartu pavertė mus tokiais, kokie esame. Paguodą teikia mintis, kad galima mirti nepraradus nė vieno draugo. Filosofija ir kančia Bet ar gali paguosti žodis, kai ištinka skausmas?

Žodis stringa. Žodžiu lengviau nusakyti gyvenimą - ne mirtį. Pirmoji mintis, kuri užplūdus skausmui ateina į galvą, - Jobo dramos simbolika. Jobas - tai Senojo Testamento veikėjas. Jis buvo padorus, turtingas, galingas. Vel- nias įkalbėjo Dievą išbandyti Jobą ir atimti viską, ką šis turi. Svarbiausia - vaikus. Jobas tapo atsiskyrėliu, vis sėdėjo ir tylėjo. Jį aplankė draugai.

Tada tylėjo visi, pele- nais apsibėrę galvas. Vis dėlto Jobas neištvėrė tylos. Prabilęs prakeikė tą dieną, kai gimė. Geriau išvis negimti, metė Jobas iššūkį Dievui, negu būti ištiktam tokios kan- čios.

Kančia nesuvokiama, nenusakoma žodžiais.

Galų gale Jobas susitaikė ir pri- ėmė savo kančią kaip jam skirtą likimą. Ar kas pasikeitė nuo Jobo laikų? Laikas teka - pamatiniai dalykai išlieka. Ar šian- dien mažiau kenčiame nei pirmieji žmonės, išvaryti iš rojaus? Kai išlydime per anksti išeinančius savo vaikus, pakartojame Jobo kelią. Nieko negalime nei paaiškinti, nei suprasti. Kenčiame, kai išduodame, kai išduoda mus, kai geras papildas numesti pilvo riebalus ima atrodyti sve- timas ar beprasmis.

Filosofijos tekstas staiga tampa bejėgis. Jis negali paguosti. Žodis netenka ga- lios. Igną laidojo tyloje. Tyloje galima kentėti. Bet paradoksas - tyloje beveik neįmanoma gyventi. Jobas taip pat neištvėrė. Jis sukilo ir prakeikė tą dieną, kai gimė, ir šitaip paskatino draugus svarstyti kančios 22 prigimtį.

Gyvenimas šaukiasi žodžio. Paskui jį neigia, sutrypia, nuvainikuoja. Ir vėl pasišaukia, kad būtų į ką atsiremti, galbūt ir vėl paneigti.

Todėl, net ir suvokiant filosofinės etikos nevisagalybę, nėra kito būdo susivokti savyje ir įsisąmoninti santykių su savimi ir kitais trapumą. Filosofinės etikos ramstis - mintis ir žodis.

Tekstas ir gyvenimas Filosofijos teksto studijos ugdo mąstymą. Meta iššūkį intelektiniam smalsumui, nes šios rūšies teksto negalima greitai ir lengvai perprasti. Nereikėtų baimintis to, kad teks- tas atrodys sunkus, reikėtų baimintis jo banalumo. Reikšmingų dalykų negalima ryti kaip plaktos grietinėlės. Tekstas privalo turėti svorį, su kuriuo mums neišvengiamai teks galynėtis.

Gal net visą gyvenimą. Jis turi būti toks, kad skaitydami antrą, trečią ar dešim- tą kartą rastume iki tol nepastebėtas prasmes. Tekstas turi būti vertas mūsų pačių. Kaskart imdami tekstą į rankas, turime kelti jam vis naujus klausimus. Tokius, ko- kius subrandino mūsų egzistencinė patirtis. O baigę skaityti ir vėl turėtume klausti. Pavienis tekstas - tai tik nuotrupa dialogo, kurį bręstanti asmenybė be paliovos veda su aplinkiniu pasauliu.

Bet kartu - tai ir paskiras pasaulis. Paskira visata - frazė, anuomet ištarta tam, kad būtų išgirsta, kad į ją būtų įsiklausyta.

Uploaded by

Sokratas nerašė. Galima manyti, kad mąstymui išreikšti nebūtinas užrašytas teks- tas. Istorijos šaltiniai rodo, jog nerašė ir Kinijos filosofai Konfucijus, Laodzi. Jų mintis užrašė mokiniai. Nerašė ir Jėzus.

transformacijos svorio netekimas mount dora fl kačių inkstų nepakankamumas ir svorio kritimas

Tačiau rašė evangelininkai - Morkus, Matas, Lukas ir Jonas. Sokratą aprašė Platonas ir Ksenofontas. O jei nei Platonas, nei evangelininkai, nei Konfucijaus ar Laodzi mokiniai nebūtų paėmę plunksnos? Ar išminčiai ir pranašai būtų išlikę žmonijos egzistencinėje atmin- tyje? Kaip nuolatiniai vis atnaujinamo dialogo partneriai? Gal, kaip mitų personažai, būtų nugrimzdę į ikikultūrinę žmonijos pasąmonę.

Filosofijos, literatūros ar religijos tekstas yra akstinas pradėti dialogą.

Document Information

Su tais, ku- rie dar gyvi arba jau pasitraukė, bet norėjo ir pajėgė mums kai ką pasakyti. Net ir neskaitydami filosofijos tekstų, mes mąstome apie laisvę, vienatvę, drau- gystę, laimę ar mirtį. Galime mąstyti vieni, užsisklendę pačioje atkampiausioje visa- tos kertėje.

Под этими куполами могут быть дома - или что-нибудь - Если все купола будут предостерегать нас, мы этого не сможем узнать. Любопытна разница между тремя посещенными нами планетами. С первой они все забрали; вторую бросили, не беспокоясь о ней; но здесь у них было много дел. Возможно, они собирались когда-нибудь вернуться и хотели, чтобы к их возвращению все было готово.

Šitaip galime rasti naujų šviesos šaltinių. Nebent js patys tai leisite. Savitaiga yra galingas procesas. Ji gali padti vystytis asmenybei - lygiai taip pat savitaiga gali j skmingai lug dyti. Viskas priklauso nuo to, ar teigiamai vertiname save. Visi troktame patys sau patikti ir pasitikti savo jgo mis. Taiau i tikrj i savybi siekti mums nebtina turime jas teis nuo pat gimimo. Daugelis nesupranta me, kad norint turti tokias savybes, utenka apie jas sau pasakyti.

Bet daniausiai vietoj to, kad sitikintume, jog pasitikime savo jgomis, abejojame sugebjimais, verte. Tada ms savybs tampa tokiomis, kokias jas manome esant. Kelias skm prasideda nuo tikjimo savimi. Jei tik suvokiame ry tarp savo nuostat ir gyvenimo, skm ms rankose. Savitaiga usiimame pastoviai vos ne kiekvien akimirk.

Viskas, k tereikia padaryti, - pasi rinkti tinkamus odius. Mano veiksmai tiesiogiai atspinds mano mintis. Tik darbas, temptas dar bas nuveria kalnus.

transformacijos svorio netekimas mount dora fl svorio netekimas effingham il

Dvasios treniruot, tempti ir varginantys tikjimo pra timai daugumai ms - naujas ir nepastamas dalykas. Ms kultrinje aplinkoje nra prasta dvasios stipryb vertinti taip, kaip raumenis ar prot.

Bet stipri ir gyvy binga dvasia gali nuversti kalnus, o iugdyti j gali kiek vienas. Lygiai taip pat kaip koj ir rank raumenys, dvasia auga ir stiprja dirbdama. Pradkime nuo nesunki tik jimo pratim. Jausdamiesi vis saugesni ir geresni, gebsi me atlikti vis didesnius darbus, paymtus tikjimo en klu.

Veiksmingiausi tikjimo aktai, kuriais prisilieiame prie tikjimo akn, - malda ir meditacija. Kuo daniau jas pasineriame, tuo stipresn tampa ms dvasia. Pilnavertikiausiai gyvena laisvos ir stiprios dvasios mons.

Jei ir mes norime versti kalnus, turime daug dirbti. Netgi pasirinkimo laisvs suvokimas ir realus nau dojimasis ja yra ingsnis dvasios tobuljimo kryptimi.

Kokia mano dvasiosjga, tokie ir dirbami darbai. Kuo stip resn mano dvasia, tuo svarbesnius darbus galiu atlikti. Ruth Benedict Ms asmenyb formuoja visi gyvenimo patyrimai. Vieni ms darbai mus subrandino ir padar imintingesniais, kiti vis dar persekioja, nes nepadarme visko, k galjome. Vis dlto visa veikla vienaip ar kitaip prisidjo prie ms augimo; ji gali bti geras kelrodis, parodantis, kaip garbingai elgtis iandien. Priimdami save tokius, kokie esame, brstame emoci kai.

Gda dl praeityje padaryt dalyk mus tik kalins.

 • Скажи мне, Элвин, - произнес он, - задавался ли ты когда-либо вопросом, где ты был перед своим рождением - перед тем, как увидел себя перед Этанией и Эристоном в Зале Творения.
 • Karen Casey Martha Vancenburg - Ka Zada Ateinanti Diena LT | PDF
 • Он обернулся к Хедрону, чтобы поблагодарить Шута за то, что он сделал это возможным.
 • Потребовалось немного времени, чтобы понять: мир этот ничего им не даст.
 • До тех пор пока он не предпринимал попытки сдвинуться с места, иллюзия оставалась полной.
 • Moteriški kūno ploni marškiniai
 • Это все, на что мы можем рассчитывать, если только не собираемся оставаться здесь до конца жизни.

Geriausias bdas atitaisyti praeities klaidas - atsakingai elgtis iandien. Kaip nuostabu, kad kiekviena smoninga ms gyvenimo akimirka suteikia galimyb tapti geres niais. Meldiu, kad ankstesn jga man suteikt iminties tinkamaipasirinkti.

Istorijos iuklynas didja begalo greitai. Beveik kiek viena dienayra kokio nors bjauraus vykio metins. Joe Brainard Istorija i esms yra nemaloni vyki - kar, bad mei, smoksl, iaurum, idavysi registras.

Kita ver tus, kiekviena diena yra ir kokio nors nuostabaus dalyko metins - viskas priklauso nuo poirio. Ger ir grai vyki kalendorius gali bti geras vaistas nuo depresijos: t dien artimas mogus pasak man svar bius odius; t dien a meiau rkyti; iandien jau deimt met nuo dienos, kai nusprendiau gyventi konstrukty viai ir daugiau dmesio skirti dvasiniam tobuljimui.

Toks kalendorius, raomas net ir neilg laik, parodo ms dvasinio augimo kreiv. Kaip gera itarti: ian dien a jau kitoks, nei buvau prie penkerius metus. Ne leiskime tironei istorijai slgti savo siel. Kurkime savj, geresn istorij. Savo kalendoriuje registruosiu tik gerus vykius; nelaimes tegul registruoja istorikai.

Kada etika tampa filosofinė?

Tas, kuris tave supykdo, nugali tave. Elizabeth Kenny Esame patys kalti dl to, kad leidiame kitiems pa veikti savo emocijas. Jei nusprstume, kad nepasiduosi me kit takai ir jaustums taip, kaip norime jaustis, tap tume laisvesni, linksmesni, stipresni.

Kai leidiams supykdomi, pagrindiniu dmesio ob jektu tampa mus suerzins asmuo, o ne svarbiausi ms darbai. Pyktis bukina dmes ir eikvoja energij. Kai lei diams uvaldomi i jausm, tampame nepajgs dary ti tai, kam esame sutverti - kurti ir augti. Kai renkams pykt, atsisakome savo galios mstyti ir veikti krybikai. Tokiu bdu ms pykio objektas nulemia, kuo tam pame. Koks bt js idealios visuomens eskizas?

Galbt joje neegzistuoja pinigai? Galbt vis darb atlieka kom piuteriai, o mons turi daugyb laisvo laiko ir pramogau ja? Galbt ms visuomens modelis karinis ar gentinis? K laikysime nusikaltimu ir kokias skirsime bausmes?

Kaip apibrime skm ir neskm?

transformacijos svorio netekimas mount dora fl nindzių svorio kritimas

Ar keisime eimos samprat? Kaip atsilyginsime savo didvyriams? Kad ir koks bt ms visuomens modelis, jis ireikia giliausiai pa slptas ir labiausiai gerbiamas ms vertybes. Atrads tai, kas man graiausia, savo mintis atiduosiu ne iniai. Riboti siekiai - riboti ir rezultatai.

Susan Laurson Willig Ms mintys slygoja ms elges. Tai, k neiojame galvoje, be abejons, atsispinds ms dienos veikloje. Jei tik panorsime, galsime krauti savo protus teigiama energija.

transformacijos svorio netekimas mount dora fl sužadėtinis nori kad numesčiau svorio

Jei norime gyventi pilnavert gyvenim, teigiamas po iris save ir padrsinanti savitaiga yra tiesiog btini. Ms puoseljami lkesiai, mai ar dideli, pads engti kasdienio tobuljimo ingsnius.

Kai prasime pasitikti savo jgomis, kiekvienas i kis taps laukiamu vykiu. Pirmiausia turime tikti. Kad ir kas mums nutikt, sugebsime visk ramiai isprsti. Koki krypt iandienpasirinksiu, priklauso nuo manspa ties. Mano skmprasideda mano mintyse.

Bendriausia savo reikme is odis reikia tarnavi m sau. Ir apskritai, ar ms gyvenimuose egzistuoja tarnavimo svoka? Ar kada nors i tikrj sau tarnau jame? Ar esame sau pasil visk, k geriausio galime duoti? Tarnavimas sau yra neatsiejamas nuo savigarbos. Jei ski riame sau laiko, elgiams su savimi velniai, mes parodo me tik, kad nusipelnme meils. Tarnavimas sau - ne vien rpinimasis savo knu, nors tai, be abejo, irgi labai svarbu. Tarnauti sau reikia atleis ti, palikti klaidas praeityje ir turtinti savo sielas geromis mintimis, gerais odiais ir gerais darbais.

Jei imoksime rpestingai sau tarnauti, gyvenimas mus apdovanos diaugsmu ir ramybe. Ankstyvoje jaunystje imokt gest, balso ton ar mstymo modeli atkartojimas ilgainiui tampa pro iu ir antrjaprigimtimi K reikia elgtis lyg!

Tai reikia elgtis lyg mums bt malonu bendrauti su vaiku, draugu ar sutuoktiniu, nors i tikrj jauiams abejingi ir susi krimt.

 1. Это было что-то вроде едва уловимой вспышки или мерцания, и он не успел увидеть, чем она была вызвана.
 2. Хотя, конечно, было возможно, что он-то как раз оказался продуктом чистого синтеза -- вся его личность, целиком и полностью, была создана инженерами-художниками, которые пользовались инструментарием непостижимой сложности ради какой-то ясно осознаваемой ими цели.
 3. Легенда -- да,-- согласился Джизирак.
 4. Ar svorio netekimas gali sukelti mėnesinių kraujavimą

Toks elgesio modelis gali atneti nuostabi rezul tat - sijautus vaidmen ir apsimestinis nusiteikimas gali tapti tikru. U vaidmen lyg Oskaro niekas neduoda, bet atlygis u vaidmen daug prasmingesnis.

Elgdamiesi lyg gali me pataisyti savo ir kit nuotaik, ivengti gin, atnau jinti santykius.